megmunkalva-logo

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános és értelmező rendelkezések, impresszum

1.1. Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sulimax Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-118608; székhelye: 2711 Tápiószentmárton Bercsényi út 12; adószáma: 14237908-2-13; elektronikus levelezési címe: info@megmunkalva.hu; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.megmunkalva.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Honlap használatának feltételeit tartalmazza.
Üzemeltető eltökélt célja a gépipar szakterületeinek gazdasági szereplői összehozása egy kommunikációs platform létrehozása útján, melynek érdekében a jelen ÁSZF tárgyát képező Szolgáltatást nyújta.

A Honlap használata, az azon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet, és a Honlapon található szolgáltatásokat igénybevevőkre az ÁSZF rendelkezései kötelezően alkalmazandóak.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.
Jelen ÁSZF alapján a Honlapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet az Üzemeltető nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

1.2. Impresszum

– Honlap megnevezése, linkje: www.megmunkalva.hu
– Üzemeltető cégneve: Sulimax Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
– Üzemeltető székhelye, postai címe: 2711 Tápiószentmárton Bercsényi út 12.
– Üzemeltető adószáma: 14237908-2-13
– Üzemeltető cégjegyzékszáma: 13-09-118608
– Üzemeltetőt nyilvántartó cégbíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék
– Kapcsolattartási adatok (üzleti e-mail cím és telefonszám): info@magmunkalva.hu; +36 70 545 3070

Tárhelyszolgáltató:
– Név: Rackforest Kft.
– Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
– E-mail cím: info@rackforest.hu
– Telefonszám: +36 1 211 0044

1.3. Értelmező rendelkezések

1) ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek, melyeket az Üzemeltető több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül jelen dokumentumban foglaltak szerint előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg, de a szerződés részévé válik, mivel alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

2) Üzemeltető: Sulimax Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

3) Honlap: www.megmunkalva.hu

4) Szolgáltatás: az információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások, melyeket az Üzemeltető a Honlap keretében nyújt a Felhasználók részére a gépipar szakterületeinek gazdasági szereplői összehozása érdekében.

5) Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

6) Vállakozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el

7) Felhasználó: Regisztrációval létrehozott Profillal rendelkező természetes, vagy jogi személy (vállalkozás, vagy fogyasztó), aki, vagy amely a Honlapon regisztráció útján megjelenik, függetlenül attól, hogy előfizetői státusza van-e, vagy nem előfizetéshez kötött regisztrációval rendelkezik, továbbá az a természetes, vagy jogi személy, aki a Honlapot megtekinti, függetlenül attól, hogy kapcsolatba lép-e bármely regisztrált Felhasználóval.

8) Profil: Regisztrációval létrehozott, az adott Felhasználó azonosítására alkalmas információhalmazt megjelenítő online adatlap, mely tartalmaz szöveges adatokat és képi megjelenítést egyaránt.

9) Céges profil: Regisztrációval létrehozott, az adott Felhasználó azonosítására alkalmas információhalmazt megjelenítő online adatlap, amelynek alanya a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2. § b) pontja és a jelen ÁSZF által meghatározott vállalkozás lehet.

10) Ügynöki profil: Regisztrációval létrehozott az adott Felhasználó azonosítására alkalmas információhalmazt megjelenítő online adatlap, amelynek alanya az a természetes személy, aki egy vállalkozás részére végez üzletszerű tevékenysége körében beszerzői, üzletkötői, üzletszerzői, vagy munkavállalók toborzásával kapcsolatos humánerőforrásszervezői tevékenységet.

11) Jelölti profil: Regisztrációval létrehozott az adott Felhasználó azonosítására alkalmas információhalmazt megjelenítő online adatlap, amelynek alanya álláskereső természetes személy, aki a gépipar területén kíván munkáltatók számára álláskeresői pozícióban megjelenni.

12) Főkategóriák: a Honlapon meghatározott gépipari szakterületek, melyekkel kapcsolatosan a regisztrációval és Céges profillal rendelkező vállalkozások megjeleníthetik magukat.

13) Alapcsomag: a Honlapon Céges profillal és Ügynöki profillal rendelkező Felhasználók számára nyitva álló előfizetési lehetőség, mely tartalmazza az adatlap létrehozását, képi megjelenés lehetőségét, továbbá blogbejegyzések közzétételét.

14) Kiemelés: az Alapcsomag megvásárlása esetén választható plusz szolgáltatás megnevezése, melynek lényege ún. képi, vagy egyéb szöveges és a Céges profillal rendelkező Felhasználó azonosítására alkalmas megjelenés sorrendi kiemeléssela Honlapon.

1.4. Alkalmazott jogszabályok

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. számú rendelet (GDPR)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

1.5. Szolgáltatások

Alábbiakban kerülnek részletezésre az információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások, melyeket az Üzemeltető a Honlap keretében nyújt a Felhasználók részére. E Szolgáltatások célja, hogy az Üzemeltető által kialakított online térben a gépipar gazdasági szereplői – legyenek azok jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, vállalkozások, vagy természetes személyek –információcserére kaphassanak lehetőséget és előmozdítsa az iparág termelékenységét Magyarországon, úgy az egyes gépipari projektek megvalósításához szükséges szakértelemmel rendelkező vállalkozások és a szakértelmet igénylő vállalkozások összekötése terén, mint a munkavállalót kereső vállalkozások megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalókkal való összekötése terén.

Az Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére szolgáltatásaik bemutatására, illetve kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Honlapon keresztül elérhető adatbázisokban, illetve kereső rendszerben. A mobil applikációban az internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

1.5.1. Regisztráció, ÁSZF elfogadása

A Honlapon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes természetes személy Felhasználó, illetőleg gazdálkodó szervezetnek minősülő Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely nevében a képviseletére jogosult képviselője jár el, valós és helyes adatok megadásával. A Céges Profillal rendelkező vállalkozó Felhasználók az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete alapján üzleti felhasználónak minősülnek.

A Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével ráutaló magatartással, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva jogszerűen használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Honlap, (internetes oldal vagy mobil applikáció) használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Honlap Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A www.megmunkalva.hu weboldalon a főoldalon a „Regisztrálok!” – ikonra klikkelést követően illetve a https://megmunkalva.hu/regisztracio/ link megnyitása után elérhető Regisztrációs felület, a felhasználónév, e-mail és a jelszó, továbbá Felhasználó típus megadását követően megnyíló adminisztrációs felület felhasználási joga személyre szóló, arra kizárólag a Felhasználó törvényes képviselője, illetve a Felhasználó kapcsolattartó személye jogosult. Az adminisztrációs felületen elérhető funkciónak az említett feltételeknek nem megfelelő harmadik személy általi használata tilos. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával akként nyilatkozik, és szavatol azért, hogy az említett feltételeknek eleget tesz.

A regisztrációs adatok megadását követően a belépéshez szükséges jelszót a Felhasználó az általa megadott e-mail címre kapja meg.
Felhasználó által a Honlapon elérhetővé tett valamennyi olyan szolgáltatás és funkció vonatkozásában, amely felhasználónévvel és jelszóval egyedileg hozzáférhető, a felhasználás joga kizárólag az Üzemeltetővel jogviszonyban álló, vagy felé bejelentett Felhasználó által használható, a Felhasználó hozzáférést más személynek nem biztosíthat.

Üzemeltetővel jogviszonyban álló valamennyi Felhasználó köteles a közte és az Üzemeltető között fennálló jogviszony során tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé váló, az Üzemeltető üzletit titkát képező információt védeni, azokat a vonatkozó jogszabályok szerint, bizalmasan kezelni.

1.5.2. Céges profil alapcsomag előfizetés

A Céges profilon megjeleníthető adatok: cégnév, székhely cím, engedélyek/tanúsítványok, kulcsszavak, telefonszám, e-mail, szakterületek, logó és kép, bejegyzések, álláshirdetések. Az ún. Céges profil létrehozásának feltétele a Regisztráció, melynek kapcsán a Céges profillal rendelkező Felhasználó jogosulttá válik a havidíjas alapcsomag mindenkor a Honlapon feltüntetett díjak ellenében történő előfizetésével az alábbiakra:

– „Jelenjen meg ott, ahol pontosan Önt keresik (kulcsszavas keresés)” – ún. főbb jellemzők, alapkifejezések kulcsszavainak kereshetővé válása a Felhasználó igényei szerint

– „Mutassa be a képességeit, termékeit plusz költségek nélkül” – kompetenciák megadása, melyek külön reklám költség befektetése nélkül kerülhetnek bemutatásra

– „Építsen bizalmat” (PR cikkek, blog bejegyzések)” – szövegszerű bemutatkozási lehetőség a szakterület és az üzletszerű tevékenységvégzés sarokpontjait, különlegességeit érintő témákban, akár naplószerű stílusban (blog)

– „Biztosítson gyors kapcsolatfelvételi lehetőséget az érdeklődők számára (udvariassági körök nélkül, egyenesen a megrendelések felé)” – akadálytalan információáramlás, mely olyannyira direkt, hogy páratlanul hatékony, tekintettel arra, hogy a kommunikációs partner, azaz a leendő ügyfél közvetlenül keresheti fel a Céges profillal rendelkező felhasználót a felület adta lehetőség alapján

– „Hirdesse meg nyitott pozícióit további díjak nélkül” – álláshirdetések közzétételének lehetősége az alapdíjazáson belül

– „Válogasson a jelölti profilok között, lépjen kapcsolatba közvetlenül a jelölttel” – álláskeresői adatbázis betekinthetőségét magában foglalja az alapdíjas előfizetői kategória

– „Fogadjon ajánlatkéréseket az oldalról (közvetítői díjaktól mentes, direkt kapcsolat a megrendelővel)” – kapcsolatfelvételi lehetőség más profillal rendelkező Felhasználókkal

– A “Céges profil” megvásárlása szükséges az oldalon történő alapvető megjelenéshez, és ahhoz, hogy fel tudja venni a kapcsolatot a jelöltekkel.

A Céges profilokon megadott információk hitelességét az Üzemeltetőnek nem áll módjában ellenőrizni, azonban fiktív jellemzők és adatok Felhasználói bejelentése esetén az Üzemeltető a bejelentett Felhasználótól tájékoztatást kér, az adatok és jellemzők, vagy egyéb információk hitelességét illetően. Amennyiben az adat, információ és jellemző hitelt érdemlőségében alapos kételye merül fel mindezek alapján az Üzemeltetőnek, úgy a Felhasználó profiljának felfüggesztése iránt intézkedhet.

1.5.3. Kiemelések

Az Alapcsomag megvásárlása esetén választható plusz szolgáltatás megnevezése, melynek lényege ún. képi, vagy egyéb szöveges és a Céges profillal rendelkező Felhasználó azonosítására alkalmas megjelenés sorrendi kiemeléssel. Sajátossága, hogy bármely típusú kiemelés választására csakis és kizárólag akkor van lehetősége a Felhasználónak, amennyiben aktív előfizetéssel rendelkezik, tehát regisztrált, és előfizetési díja maradéktalanul rendezett. Az Alapcsomag előfizetés bármely okból történő megszűnése esetén a kiemelés előfizetés is megszűnik, azaz a kiemelés előfizetés osztja az Alapcsomag előfizetésének jogi sorsát. Amennyiben a kiemelés előfizetés az Alapcsomag előfizetés bármely okból bekövetkezett megszűnésére figyelemmel szűnik meg

Mindezen kiemelések választható típusai az alábbiak:

– Céges álláshirdetés kiemelés: Elsőkénti megjelenés az álláshirdetések között 1 hónapon keresztül

– Kategória kiemelés: A kategória kiemelés megvásárlásával 1 hónapon keresztül a találati lista élén szerepelhet a Felhasználó, valamint a Felhasználó profilja egy megkülönböztető keretet is kap, hogy semmiképpen ne kerülje el az érdeklődők figyelmét.

– PR Cikk kiemelés: A Felhasználó által készített tartalom 1 hónapra szóló kiemelésének megvásárlását jelenti annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb számban érje el az érdeklődőit a Felhasználó.

– Főoldali kiemelés: a Honlapra irányuló forgalom 100% figyelmének felkeltésére alkalmas kiemelés típus. A főoldali kiemelés megvásárlásával 1 hónapon keresztül a kiemelt partnerek között szerepelhet a Felhasználó és szolgáltatásai mindenki számára láthatóvá válnak.

1.5.4. Ügynöki profil előfizetés

Az Ügynöki profilon megjeleníthető adatok: ügynök neve, képviselt cég neve, telefonszám, e-mail, bemutatkozás, szolgáltatások, területek, logó és kép, kulcsszavak és kategóriák.

Az ún. Ügynöki profil létrehozásának feltétele a Regisztráció, melynek kapcsán az Ügynök profillal rendelkező Felhasználó jogosulttá válik a havidíjas alapcsomag mindenkor a Honlapon feltüntetett díjak ellenében történő előfizetésével az alábbiakra:

– Kulcsszavas keresés

– Legjobb szolgáltatások, forgalmazott termékek megjelenítése – szolgáltatások, területek, logó és kép megjelenítés

– Három álláshirdetés közzétételi lehetősége a csomag részeként

– Jelöltekkel kapcsolatfelvételi lehetőség

1.5.5. Jelölti profil

Regisztrációval létrehozott az adott Felhasználó azonosítására alkalmas információhalmazt megjelenítő online adatlap, amelynek alanya álláskereső természetes személy, aki a gépipar berkeiben kíván munkáltatók számára álláskeresői pozícióban megjelenni. Ingyenes lehetőség, név megadása nélkül kompetenciák feltüntetésével a munkavállaló jelöltet lehetséges munkáltatói fedezhetik fel általa.

A regisztráció létrehozásához szükséges adatok: név, telefonszám, bruttó bérigény (HUF), lehetséges kezdés dátuma, jellemzők (tapasztalat), betölteni kívánt pozíció, e-mail cím, város, régió.

A Jelölti profillal rendelkező Felhasználó adatai közül a további Profillal rendelkező Felhasználók számára nem látható a jelölt neve és telefonszáma. Az alábbi információkat jeleníti meg a Jelölti profillal rendelkező Felhasználó a többi Felhasználó számára:

– Betölteni kívánt pozíció:

– Kezdési időpont

– Város

– Bruttó bérigény

– Highlight

A Jelölti profilban megadott információk hitelességét az Üzemeltetőnek nem áll módjában ellenőrizni, azonban fiktív jellemzők és adatok Felhasználói bejelentése esetén az Üzemeltető a bejelentett Felhasználótól tájékoztatást kér, az adatok és jellemzők, vagy egyéb információk hitelességét illetően. Amennyiben az adat, információ és jellemző hitelt érdemlőségében alapos kételye merül fel mindezek alapján az Üzemeltetőnek, úgy a Felhasználó profiljának felfüggesztése iránt intézkedhet.

1.6. Előfizetés létrejötte, fizetési módok

1.6.1. Előfizetés létrejötte

1) A www.megmunkalva.hu Szolgáltatásainak előfizetése addig tart, amíg meg nem szüntetik. A Szolgáltatás használatához Profilt szükséges létrehozni, internet-hozzáféréssel és kompatibilis böngészővel kell rendelkezni, valamint egy vagy több fizetési módot kell megadni Üzemeltető számára. Üzemeltető Szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználóknak olyan böngésző alkalmazással kell rendelkezniük, amelyet a Honlap támogat. A jelenlegi támogatott böngészők a következők: Chrome, Firefox, Edge utoljára kiadott és azt megelőző verziói, Safari legutolsó verziója, továbbá minden olyan Magyarországon elérhető böngésző alkalmazás, amelyeknek a StatCounter alapján Magyarországon legalább 1%-os piaci részesedése van a nyilvános magyarországi trendek alapján.

„Fizetési mód” lehet bármilyen aktuálisan létező, érvényes és elfogadott fizetési mód, amely időről időre aktualizálható. A Szolgáltatás előfizetése annak csomagtípusával az esetleges kiemeléssel kosárba tehető a Felhasználó által, és megrendelhető, melyet követően ún. díjbekérő érkezik a Felhasználó e-mail címére. A díjbekérőben foglalt fizetési kötelezettség teljesítésével a Szolgáltatás igénybevehetővé válik, a Felhasználói profil aktív lesz, az előfizetés létrejön.

Amennyiben az előfizetés lemondása nem történik meg a számlázási nap előtt, azzal felhatalmazást kap Üzemeltető arra, hogy a következő számlázási időszakhoz tartozó előfizetési díjat felszámítsa a kiválasztott fizetési módon („Az előfizetés lemondása” részt lásd lentebb).

A Szolgáltatás előfizetési díjának felszámítása a választott fizetési módon történik, a „Fiókom” oldalon jelzett fizetési napon. A számlázási időszak hossza a Szolgáltatásra történő feliratkozáskor kiválasztott előfizetési típustól függ, alapesetben havonként előre történik. Egyes esetekben a fizetési határidő eltérhet, például akkor, amikor a kifizetés a fizetési módon keresztül sikertelen, a Felhasználó megváltoztatja az előfizetési díjcsomagot, vagy ha az adott hónapban nincs olyan nap, amelyen a díjköteles előfizetési időszak megkezdődött. A soron következő fizetési határidő megtekinthető a www.megmunkalva.hu „Fiókom” oldalán.

1.6.2. Fizetési módok

A Szolgáltatás használatához meg kell adni egy vagy több fizetési módot, melyből a Felhasználó választhat. A Felhasználó Felhatalmazza Üzemeltetőt arra, hogy az előfizetési díjat a fiókjához kapcsolódó bármely fizetési módon felszámítsa, amennyiben az elsődleges fizetési módot elutasították, vagy ha az már nem elérhető az előfizetési díj megfizetéséhez. A be nem szedett összeg teljesítéséért továbbra is a Felhasználó a felelős. Ha a határidő lejárata, fedezethiány, vagy egyéb okok miatt a díjfizetést nem sikerült rendezni, és a Felhasználó nem mondja le az előfizetését, akkor felfüggesztheti Üzemeltető a szolgáltatáshoz való hozzáférést mindaddig, amíg a díjat sikeresen rá nem terheli a Felhasználóra egy fizetési módon. Egyes fizetési módok esetén a kibocsátó külföldi tranzakciós díjakat, vagy egyéb, a fizetés lebonyolításához kapcsolódó díjakat számíthat fel. A helyi adóterhek az alkalmazott fizetési módtól függően eltérőek lehetnek. A részletekről a fizetési módot nyújtó szolgáltató tud tájékoztatást adni. A fizetési módok a „Fiókom” oldalon aktualizálhatóak.

1.7. Jogok és kötelezettségek

1.7.1.ÁSZF hatálya

2) Jelen ÁSZF hatálya kiterjed www.megmunkalva.hu oldalon az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő személyekre (Felhasználó), és Üzemeltető által üzemeltetett Honlap tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

3) A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

4) Jelen ÁSZF tartalmazza a Honlapon igénybevehető Szolgáltatásokra vonatkozóan a Felhasználókat megillető, illetőleg terhelő alapvető jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF a Honlapot érintő valamennyi előfizetésre (Céges profil Alapcsomag-előfizetés, kapcsolódó kiemelés-előfizetés, és Ügynöki profil előfizetésekkel kapcsolatos megrendelésekkel létrejövő (továbbiakban: előfizetés) előfizetésre, valamint a Jelölti profilhoz kapcsolódó ingyenes regisztrációval létrejövő szerződésre (továbbiakban: szerződés) irányadó.

5) A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Az online szerződést Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Honlapra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

1.7.2.ÁSZF módosítása

6) Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF-et érintő jövőbeni módosításokat Üzemeltető a honlap felhasználási feltételeket vagy ÁSZF és jogi nyilatkozatot tartalmazó részén közzéteszi és a változásra Felhasználók figyelmét Honlapján felhívja. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.

7) Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő Szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

8) Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni az ÁSZF rendelkezései szerint (Szolgáltatás lemondása útján).

9) Az ÁSZF módosításai csak a hatálybalépésüket követően alkalmazandóak, kivéve, ha jogi vagy szabályozási kötelezettségből fakadóan ettől eltérő alkalmazás szükséges.

1.7.3. Szerzői jogi rendelkezések

10) Adatbázis előállítóinak törvényi védelme: A Honlapon keresztül elérhető adatbázis előállítója és fenntartója az Üzemeltető. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, az engedély nélküli kimásolás illetőleg megjelentetés jogellenes cselekmény. Üzemeltető nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását.

11) Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül a fenti törvényi rendelkezésbe ütköző bármely magatartás polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. Üzemeltető minden jogi eszközt igénybe vesz és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben.

12) Felhasználó a Honlapon Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás előfizetésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott, jogvédelem alatt álló elemeket Üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, terjesztés, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát, valamint harmadik személy részére történő felhasználási jog engedését is időbeli és földrajzi (területi) korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, Üzemeltető jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

13) A Honlap és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

1.7.4. Marketing célú megjelenések és beágyazások

14) A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett reklám tartalmú szolgáltatások elhelyezésére is. Tilos az Üzemeltető tulajdonában lévő tartalmat marketing-, kereskedelmi és egyéb céllal felhasználni. E körben az Üzemeltető tartalmának, és ezáltal védelme alatt állónak tekinti a Felhasználók neveit, Felhasználóneveit és e-mail címeit. Ezen adatokkal visszaélni semmilyen módon nem lehet. Tilalmazott az Üzemeltető tevékenységi körébe és a Honlap által közvetített Szolgáltatások szakterületére nem eső tartalom közzététele. Minden a Honlap által közvetített szakterületektől jellegű hirdetés, vagy reklám feladás, törlésre kerül és a feladni szándékozó IP címe tiltásra kerülhet.

15) A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. A bannerek hirdetésnek minősülnek.

1.7.5. Felhasználók által közzétett tartalmak

16) A Honlap Felhasználó által szerkeszthető felületet tartalmazó bármely Szolgáltatásának igénybevételével a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek, hirdetések tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt is. A közreadott információk nem sérthetik sem az Üzemeltető, sem harmadik személyek jogait, valamint reklám tartalmú üzenetek közlésére nem használhatóak, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

17) A Felhasználók által közzétett tartalmakért Üzemeltető nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön mások jogait, jogos érdekeit, jelen ÁSZF rendelkezéseit vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

18) Amennyiben a Felhasználó a Honlapon bármely szerzői jogi védelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, köteles az ehhez szükséges felhasználói jogokkal rendelkezni. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát Üzemeltető által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, felhívhatja az Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ilyen esetben Üzemeltető köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

19) Amennyiben a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt az Üzemeltetőnél felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni.

1.7.6. Felhasználók által közzétett tartalom ellenőrzése és eltávolítása

20) Üzemeltető felügyeli a www.megmunkalva.hu rovataiban megjelenő tartalmakat és amennyiben az ÁSZF, vagy jogszabályban biztosított jogok megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg az adott Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. Az Üzemeltető a Felhasználók és a saját érdekeit védi. Üzemeltető a tartalomból egy-egy mondatot, illetve indokolt esetben egy egész blokkot stb. is törölhet, utólag bejegyzéseket azonban át nem szerkeszthet. A jogi normákba ütköző hozzászólásokat, véleményeket mérlegelés nélkül törli az Üzemeltető, súlyosabb, vagy rendszeres jogsértés esetén pedig jogosult az ügy egyéb jogi útra terelését foganatosítani. Üzemeltetőt sem a Felhasználó, sem harmadik személyek felé nem terheli felelősség az eltávolítással esetlegesen okozott kárért.

1.7.7. Üzemeltető felelősségének korlátozása

21) Üzemeltető a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel.

22) A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

23) A Honlapot Felhasználók a saját felelősségükre használják. Üzemeltető nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat.

24) A Szolgáltató a Honlapot igénybevevő személyek személyes adatait – közvetítő szolgáltatóként – kizárólag azok begyűjtése és a Felhasználók felé történő továbbítás céljából kezeli. Ennek megfelelően Üzemeltető felelőssége a Szolgáltatás keretében kizárólag ezekre az adatkezelési műveletekre terjed ki. A GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatást a Szolgáltató – ezen adatkezelések vonatkozásában – az Adatkezelési tájékoztatóban adja meg.

25) A Felhasználók részére más Felhasználók által továbbított személyes adatok kezelésének jogszerűségéért, illetve annak biztonságáért a továbbítást követően Üzemeltető nem vállal felelősséget.

1.7.8. Üzemeltető szolgáltatási kötelezettsége

26) Visszterhes szolgáltatások esetén Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett szerződésben vállalt Szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

27) Üzemeltető a Szolgáltatásaihoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mail címére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

28) Üzemeltető Szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználóknak olyan böngésző alkalmazással kell rendelkezniük, amelyet a Honlap támogat. A jelenlegi támogatott böngészők a következők: Chrome, Firefox, Edge utoljára kiadott és azt megelőző verziói, Safari legutolsó verziója, továbbá minden olyan Magyarországon elérhető böngésző alkalmazás, amelyeknek a StatCounter alapján Magyarországon legalább 1%-os piaci részesedése van a nyilvános magyarországi trendek alapján.

1.8. Szolgáltatás lemondási feltételei

1.8.1. Lemondás

A Szolgáltatás előfizetés bármikor lemondható, mely esetben a Szolgáltatás a számlázási időszak végéig elérhető marad. A befizetett díjak nem visszatéríthetők, és részleges időszakra szóló előfizetésre nem jár visszatérítés vagy kreditpont. Az előfizetés lemondása a „Fiókom” oldalon lehetséges a lemondásra vonatkozó utasítások követésével. Az előfizetés lemondása esetén a Profil az aktuális számlázási időszak végén automatikusan deaktiválódik. Az előfizetés lezárásának dátuma megtekinthető a „Fiókom” oldalon.

1.8.2. Elállás és felmondás joga

1.8.3. Fogyasztó Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

29) A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket Üzemeltető abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

30) A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni Üzemeltető jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

31) A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Üzemeltető által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód Felhasználó tekintetében nem alkalmazható, vagy ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

32) A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott Szolgáltatásért járó ellenértékre Üzemeltető jogosult, a fennmaradó összeg a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás bruttó összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, akkor a piaci értéke alapján kell kiszámítani.

33) Üzemeltető a jelen ÁSZF, illetőleg a jogszabályban meghatározott esetben jogosult fogyasztó Felhasználó profiljának deaktiválására, ezzel előfizetésének megszüntetésére.
34) Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás díját nem fizeti, úgy a profilja automatikusan inaktívvá válik a soron következő díjfizetési időszak első napján minden további jogcselekmény nélkül. Amennyiben újra igénybe kívánja venni a Felhasználó a Szolgáltatást, úgy annak ismételt kosárba helyezésével bármikor megteheti azt.

35) Felhasználó jogosult az aktuális díjfizetési időszakban a soron következő díjfizetési időszak első napjától fogva a Szolgáltatás igénybevételének lemondására.

36) Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre.

– Sulimax Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

– Postacím: 2711 Tápiószentmárton Bercsényi út 12.

– e-mail címe: info@megmunkalva.hu

37) Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi árutermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Aláírás:

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

1.8.4. Vállalkozás Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

38) Üzemeltető jogosult a Felhasználóval fennálló szerződése rendkívüli felmondással történő egyoldalú azonnali hatályú megszüntetésére, amennyiben Felhasználó szerződésszegést vagy jogszabálysértést szerződésszegést követ el, és 3 napon belül nem tesz eleget Üzemeltető szerződésszegés, jogszabálysértés orvoslására vonatkozó e-mailen küldött felszólításának, vagy jogvitát kezdeményez Üzemeltetővel szemben vagy a felszólítást követően ismétlődően jogellenes vagy szerződésbe ütköző tartalmat tesz közzé.

39) Üzemeltető jogosult a vállalkozás Felhasználóval fennálló szerződése felmondására a jelen ÁSZF-ben és a jogszabályban meghatározott esetekben is.

40) Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás díját annak esedékességekor nem fizeti, úgy a profilja automatikusan inaktívvá válik a soron következő díjfizetési időszak első napján minden további jogcselekmény nélkül. Amennyiben újra igénybe kívánja venni a felhasználó a Szolgáltatást, úgy annak ismételt kosárba helyezésével bármikor megteheti azt.

41) Felhasználó jogosult az aktuális díjfizetési időszakban a soron következő díjfizetési időszak első napjától fogva a Szolgáltatás igénybevételének felmondására.

42) Felhasználó jogosult panasszal élni a rendkívüli felmondás ellen, amelyet Üzemeltető a panaszkezelésére vonatkozó szabályai szerint kivizsgál, de az a felmondási határidőre nincsen halasztó hatállyal. Üzemeltető nem köteles helytállni semmilyen, a megszűnésből eredő, vagy amiatt felmerülő költségért és kárért, és az abból eredő minden költség, kár, vagy hátrányos jogkövetkezmény vállalkozás Felhasználót terheli. Rendkívüli felmondás esetén a megszűnés napjával a Profil elemei nem érhetők el többé a Honlapon. A jelen pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

1.9. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

43) Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, Felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

– Postacím: 2711 Tápiószentmárton Bercsényi út 12.
– e-mail cím: info@megmunkalva.hu
– telefonszám: +36 70 545 3070

1.9.1. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról

44) Fogyasztók a panaszaikkal első sorban e-mailben fordulhatnak közvetlenül Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Üzemeltető és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve általános szerződési feltételek szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

1.9.2. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. 

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése(i) érvénytelennek, hatálytalannak, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül(nek), az nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét, hatályosságát, jogszerűségét és végrehajthatóságát.